SSTB International Refereed Academic Journal of Sports
 
MAIN PAGE ARCHIVE DOWNLOAD PUBLICATION PRINCIPLES ABOUT DEPARTMENTS OF CONTACT
SSTB ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
  Search

2017 - 2018 TO BE HELD IN SUPPORT WE CONGRESS
INFORMATION FOR AUTHORS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
MAGAZINES
JEL CODES
LIBRARIES
INDEXES
OTHER MAGAZINES
EXAMPLE ARTICLES

  Member Login
User Name
Password

New Member | Forgot Pass. |Active
  News and Announcements
  Statistics
Today’s Visit : 250
Total Visit : 1019500
Journal of SSTB Year:  2017  Volume:   23  Area:   OTHER MEDICAL SCIENCES

Hamide ZENGIN Ayşe ÇEVIRME Özge ERTÜRK
SAKARYA İLİNE BAĞLI ADAPAZARI, SERDİVAN, ERENLER İLÇELERİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN MESLEKİ DOYUMLARI
 
Amaç: Bu çalışma, birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire, ebe ve Aile Sağlığı Elemanı (ASE) olarak çalışan sağlık personellerinin mesleki doyumları ve etkileyen faktörlerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik tipteki araştırmanın örneklemini üç Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve 41 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışan araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire, ebe ve ASE’ler oluşturdu. Veriler, "Soru Formu" ve "Minnesota İş Doyum Ölçeği" kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, Kruskall Wallis Testi, Mann-Whitney U Testi, Independent t Testi, One-Way ANOVA ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların %52,5'inin TSM’de çalıştığı %47,5'inin ASM’de çalışmaktadır. Genel iş doyumu “yeterli” düzey olarak saptanmıştır. Genel iş doyumu puanı bakımından birinci basamakta çalışılan yerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu (p<0,05) ASM’de çalışanların genel iş doyumu puanı TSM’de çalışanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. ASM’de çalışanların dış faktörler puanı TSM’de çalışanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. Yaş değerleri ve hizmet süresi arttıkça genel iş doyumu, iç faktörler puanı ve dış faktörler puanı azaldığı belirlendi. Sonuç: Bu çalışmada, mesleği isteyerek seçmenin iş doyumu üzerinde olumlu etkisinin olduğunu; bu faktörü gidermek için meslek seçiminden önce öğrencilere meslek ile ilgili bilgilendirmelerin yapılmasını, halen aktif olarak çalışan meslektaşlarımıza hizmet içi eğitimlerin yapılması, görev tanımın uygulanması, personel eksikliği, fiziki şartların düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Elemanı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Ebe, Hemşire, İş Doyumu


JOB SATISFACTION LEVELS OF PRIMARY HEALTH CARE NURSES AND MIDWIVES WORKING IN THE DISTRICTS OF ADAPAZARI, SERDIVAN AND ERENLER IN SAKARYA
 
Purpose:This study was conducted in order to determine the professional satisfaction of nurses, midwives and Family Health Staff(FHS) working in Primary Health Care Services and to evaluate the related factors in terms of some variables. Method:Being a descriptive and an analytical one, this research had a sample of 100 voluntary nurses, midwives and FHS working in three different Public Health Center(PHC) and 41 Family Health Center(FHC). Data were collected via a “questionnaire” and “Minnesota Satisfaction Questionnaire(MSQ)”. For the evaluation of the data, number, percentage, mean, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U test, Independent t-test, One-Way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used. Results:A total of 52.5% worked in PHC and 47.5% worked in FHC. Job satisfaction in general was found as “sufficient” level. As for the scores of job satisfaction in general, there was a statistically significant difference among the places they worked (p<0,05); the people who worked in FHCs had a significantly higher score of job satisfaction in general compared to the ones who worked in PHCs. It was seen that as the age and total working period increased, general job satisfaction, internal and external factor scores decreased. Conclusion:It was concluded in this study that choosing a job willingly had a positive effect on job satisfaction. It should be better to inform the students on this issue before they choose a job, recent staff should be given the opportunity of in-service training as much as possible, job definitions should be made, and lack of staff and insufficient physical conditions should be remedied.

Keywords: Family Health Staff, Job Satisfaction, Midwife, Nurse, Primary Health Care Services

Doi: 10.17363/SSTB.2017.2.03


Detail

                             Copyright ©2011 SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences All Rights Reserved. xdizayn.net